لوگو اینترو همیاروردپرس

علی حاجی‌محمدی | بنیان‌گذار همیار وردپرس

همیشه آرزو داشتم یک منبع آموزشی فارسی وردپرس می بود تا علاوه بر یادگیری ساده تر وردپرس ، از پیشنهادات آموزشی آن استفاده میکردم. آن آرزو، اکنون، “همیار وردپرس” نام دارد

دستاورد

ساعت

روز

نفر

نرم افزارهای استفاده شده